"Med den Jagande Beaglen"

Expandmenu Shrunk

Samnordisk konferens i Karleby.

Toivo Kangas inledningsanförande i Karleby;

Över hela världen har beaglen blivit populär tack vare sin kompakta kroppsbyggnad, sin intelligens och sitt vänliga lynne. Instinkterna lockar beaglen till skogen men det är bara i verkligt få länder beaglen får den möjligheten. Hos oss i Finland, Sverige och Norge har man utgående från packbeaglen avlat fram en utmärkt, ensamdrivande hund. Hundar med motsvarande egenskaper går knappt att finna någon annanstans i världen. Därför är det vår viktiga uppgift att gemensamt jobba för att också i fortsättningen bevara och utveckla dessa bruksegenskaper utan att glömma bort hälsan eller en kroppsbyggnad som gynnar bruksegenskaperna. I flera decennier har samarbetet inom jaktprov och avel varit givande. De enskilda uppfödarna har planerat och förverkligat resor över gränserna för att para sina hundar. Kontakterna mellan våra länders avelskommittéer har dessutom effektiverats under de senaste åren. Då vi nu för första gången ordnar de Samnordiska Avelsdagarna i Karleby hoppas vi att det kunde bli en tradition att regelbundet, kanske vartannat eller vart tredje år sammankomma. Genom att verka tillsammans kan vi jobba för att avelsarbetet med vår fina beagle skall utveckla en ännu bättre och friskare hund.

Välkommen till Samnordiska Avelsdagarna.

Toivo Kangas, ordföranden för Finska Beagleklubben

För vem? och varför?

Finska beagleklubben bjöd in till en nordisk avelskonferens i Karleby i Finland, detta efter det att man i respektive lands avels kommittee uttryckt önskemål om att samarbetet skulle behöva utvecklas vidare. Fram till nu har representanter från avels kommittéerna träffats i samband med det Nordiska mästerskapet, då mästerskapstävlingen varit i fokus har det varit svårt att få tillräckligt med tid för att utveckla samarbetet. Till dessa avelsdagar bjöds alla intresserade beagle entusiaster in.

Svensk representation fanns och det nästan mer än förväntat, Erik Nilsson representerade SBlk och var även inbjuden att föreläsa under programpunkten ”avel över gränsen” tillsammans med Hans Eliasson. Även Sune Karlander hade bjudits in, Sune berättade tillsammans med Aarni Vaaraniemi om tävlingen Gränsälvskampen, en landskamp mellan norra Sverige och norra Finland som nu pågått under 27 år. Båda två har medverkat på olika sätt alla år som tävlingen pågått. Bland åhörarna fanns även Sven-Erik och Ingrid som har Börjelslandets kennel, en passande semester tripp tyckte de, sanna beagleentusiaster.

Avsikten med dagarna var att erbjuda deltagarna mångsidig kunskap om beaglerasen, avel inom rasen och om målsättningen för aveln i Sverige, Finland och Norge. Programmet var ambitiöst, många föredrag hölls av kunniga beaglemänniskor, bland annat från Finland Timo Kilpeläinen– avelsråd, Tero Honkanen – databasansvarig och Vesa Meriläinen – Astalan kennel. Från Norge Stein Aasheim – Tjiermedalens kennel och Nils T. Kjøsnes – Våttåfjellets kennel, båda representerande också avelskommittén. Representanterna från Sverige redan nämnda. Under lördagen avhölls en gemensam middag, med god mat och givande diskussioner.

Kennelorganisation och databaser

På lördagens dagordning var föredrag om respektive lands kennelorganisation och om hur de olika databaserna fungerade. Deltagarna fick från svensk sida en genomgång av hur SKK hunddata och avelsdata fungerade, motsvarande föredragningar gavs även om de norska och finska databaserna. Den finska databasen fick mycket uppmärksamhet för alla de drevprovsdata som kunde tas fram i systemet, drevprovets alla moment kunde tas fram, liksom medelvärden för varje hund som också kunde jämföras mot medelvärden för alla genomförda prov. Från svenskt och norskt håll uppskattades även att databasen kan läsas på svenska. Gällande de norska och svenska avelsdataprogrammen kan noteras att man inte längre behöver registrera användare för att för att kunna nyttja systemen.

Hälsoläget

Under den första dagen hölls även genomgång av hälsoläget för beaglen och hur vi samlar in hälsodata i respektive land. Det vi alla kunde konstatera är att beaglen är en frisk hundras, att de sjukdomar som finns är rätt sällsynta. Det som främst lyfts fram vid genomgångarna är förekomsten av Epilepsi, chondrodysrofi (krokiga ben) och aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation). Allergi förkommer också och i sällsynta fall också en sjukdom som benämns cherry eye.

När det gäller förekomsten av epilepsi så jobbar man i Finland systematiskt med en riskbedömningsmodell som ger signal i deras avelsdataprogram när risken kan anses förhöjd. I Sverige och Norge upplevs inte epilepsi som något stort problem just nu, kända fall förekommer men det antas finnas ett mörkertal.

När det gäller krokiga ben är även det relativt ovanligt, det pågår ett arbete i USA för att för att identifiera genen eller generna som ligger bakom, på sikt finns det hopp om att det kommer fram ett gentest. På Svenska beagleklubbens exteriördomarkonferens 2016 uppmärksammades problemet och det konsterades att krokiga ben är något som domarna ska uppmärksamma och slå ned på.

Även Musladin Lueke Syndrome (MLS) kom upp i genomgångarna, Sverige, Norge och Finland har samarbetat sedan 2010 för att kartlägga förekomsten av MLS genen. Det samarbetet har resulterat i en mycket god kunskap om utbredingen och under avelsdagarna kommer en föreläsning att hållas om MLS av Timo Kilpiläinen. I Sverige är det krav när valpkullar ska annonseras ut på beagleklubbens hemsida och klubbens tidning att MLS statusen ska vara känd hos båda föräldradjuren. Vidare finns en tydlig information om var man beställer test och hur MLS genen nedärvs.

Sammanfattningsvis så är det så att Sverige har jobbat mycket med MLS, med goda kontakter till Finland och Norge, Finland har jobbat med kartläggning av epilepsirisk. Från Norskt håll har man nu gjort som Sverige gjorde tidigare, tagit bort kravet på HD röntgen.

 

Resor över gränserna

En fråga som kom upp var om vi kunde hjälpa varandra med information på hemsidorna om vad som gäller i respektive land vid resor över gränsen för parning, utställning eller för start drevprov.

Gällande drevprov i Norge blev det klart att man kan kontakta Nils Kjøsnes (Våttåfjellet kennel) eller Stein Aasheim (Tjiermedalen kennel), båda sitter i norska avelskommittéen.

För start i Sverige känner man rätt väl till i Finland att det går att kontakta Sune Karlander i Haparanda för hänvisning av domare. Utbytet över gränsen går att utveckla, Erik konstaterade att det är bara att försöka gå tilll handling, från Norrbottniskt håll ska man under hösten försöka att lägga ut information på hemsidan om provstart i Norrbotten, detta riktat både mot Finland och Norge.

Intressanta föreläsningar gällande hälsa

Timo Kilpiläinen håller ett föredrag om epilepsi och går bland annat igenom hur man räknat fram risken för epilepsi i Finland. Det handlar om en matematisk metod som räknar var i släktträdet epilepsi uppträtt. Om det uppträtt på mer än ett ställe ökar risken liksom ju närmare det finns i släktträdet (stamtavlan).

Epilepsirisken är inlagd i den finska databasen och när man gör en virituell provparning kommer ett resultat, ett riskvärde, detta visas i grön, gul eller röd färg, och betyder låg risk, medel-låg risk och risk. Metoden är inte aktuell i Sverige och Norge som inte jobbat med epilepsi i någon större omfattning.

Även när det gäller Musladin Lueke Syndrome (MLS) ger Timo Kilpilenen en föredragning som beskriver hur sjukdomen yttrar sig och hur nedärvningen fungerar. När det gäller MLS så har Sverige, Norge och Finland jobbat gemensamt sedan 2010 med kartläggning och detta har resulterat i att det finns både en svensk och nordisk lista finns med de hundar som testats. Inom Svenska beagleklubben finns en god kunskap om MLS och den som vill veta mera kan gå in på: http://www.svenskabeagleklubben.se/styrelse-m.m/avelskommittén-142669

Övrigt

En gemensam nordisk enkätundersökning diskuteras, i förslaget skulle en enkät utgå till alla som har en hund född exempelvis 2012. Det finns ett intresse bland deltagarna för att undersökningen genomförs.

Inte klart hur den skulle genomföras i så fall, det kommer argument för både webbenkät och pappersenkät samt en mix av båda. Ett förslag är att samarbeta med något universitet, att lägga upp den som ett studentjobb.

Det konstateras att konferensen inte är rätt forum för att besluta om genomförandet, det bör hamna hos respektive styrelse för beslut.

Avslutningsvis präglades konferensen av en god stämning och förhoppningar om att utveckla samarbetet mellan de nordiska länderna.

Summerat av Erik Nilsson, SBlk: s representant vid konferensen.Comments are closed.